Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 23. 05. 2008
Počet stran 92
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo sve097
Jméno Radomír
Příjmení Švec
Tituly Bc.
e-mail
Telefon
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Ladislav Kárník, CSc.
Konzultant Ing. Ladislav Kárník, CSc.
 
Název práce česky Konstrukční návrh mechanismu pro monitorování zamoření ovzduší
cizojazyčně The construction design of air contamination monitoring mechanism
Abstrakt česky

Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem akčního subsystému servisního robotu. Je provedena analýza stávajícího stavu a analýza servisních robotů, které plní podobné funk ce. Jsou navrhnuty varianty řešení. Je provedena jejich hodnotová analýza. Touto analýzou je vybrána optimální varianta subsystému. Konstrukční návrh je proveden ve formě 3D modelu v programu Pro/ENGINEER. Konstrukční návrh je doplněn o základní výpočty. Celá diplomová práce je ukončena popisem celého subsystému s potřebnými průvodními obrázky.

cizojazyčně

This thesis work is focused to work up engineering desig of action subsystem of service robot. There is made analysis of the present state and analysis of service robots, what have similar functions. There is builted-up alternate solutions. The optimal solution of subsystem is chosen by value analysis. The engineering design is made as a 3D model in Pro/ENGINEER and it is supplemented with base calculations. The whole thesis work is finished by description of the mechanism with accompanying pictures.

Dosažené výsledky česky

Diplomová práce se skládá ze dvou částí. V první části je analyzov8n stávající stav měření zamoření ovzduší a existující servisní roboty, které svou funkcí vykonávají úlohy pro lidské zdraví nebezpečné. Dále byly navrženy varianty subsystému na kolový podvozek servisního robotu, který by byl schopný měřit zamořené ovzduší v různých výškových hladinách. Pomocí hodnotové analýzy byla vybrána optimální varianta.

V druhé části bylo vypracováno konstrukční řešení ve formě 3D modelu v programu Pro/ENGINEER. Dále byly provedeny základní pevnostní, konstrukční výpočty a popis celého subsystému.

cizojazyčně

This thesis work is consisted of two parts. In firts part was analysed present stage of measurement of air-borne contamination and existing service robots, what si used in missions dangerous for human health. Then was designed alternatives subsystems on wheelframe of service robot, what be able to measure air-borne contamination in differen height levels. By value analysis was choosen optimal alternative. In the other part was made constructional solution as a 3D model in Pro/ENGINEER. Then was made basic strength calculations and describing of whole subsystem.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt