Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 23. 05. 2008
Počet stran 57
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo rou037
Jméno David
Příjmení Rouzek
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Konzultant prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
 
Název práce česky Konstrukce kompenzačních převodů manipulačního subsystému chemického robotu
cizojazyčně Design of Compensating Gearing of the Manipulation Subsystem of Chemical Robot
Abstrakt česky

V diplomové práci je řešen manipulační subsystém, který má být umístěn na konkrétní čtyřkolový podvozek. Výsledkem je pak zásahový robot určený pro chemické účely. Zadání práce vytyčuje způsob provedení celé konstrukce. Má být použito kompenzačních převodů charakteristických pro průmyslové roboty s motory v základu a také s hybridním uspořádáním pohonů. Patřičná část diplomové práce je věnována analýzám výsledné varianty v prostředí Mechanism 3D CAD systému Pro/ENGINEER.

cizojazyčně

There is a design of manipulation subsystem in this Thesis, which must be situated on the concrete fourwheel chassis. The rescue robot for chemical purposes is conclusion. The submission sets out the form of design total construction. Compensating gearings have been used, which are characteristic for industrial robots with motors in base and with hybrid ordering drives, too. Analyses of resulting variant in computer environment Mechanism of 3D CAD system of Pro/ENGINEER is presented due part of the Thesis.

Dosažené výsledky česky

Vytvořily se 3D modely všech součástí. V průběhu tvorby sestavy se pevnostně kontrolovaly jednotlivé komponenty pomocí programů MechSoft Profi a MITCalc. Současně proběhl návrh všech pěti pohonů. Provedly se analýzy ovlivnění pohybů v kloubech jednotlivými pohony. Tyto analýzy pak vedly k návrhu vhodných kompenzačních převodů, které by bylo nutné zakomponovat do konstrukce. Pokud by se tak nestalo muselo by se detailně řešit řízení programově.

cizojazyčně

3D models of all components were created. During the creation of assembly, apportionable parts were checking by strength calculation in SW Mechsoft Profi and MITCalc. At the same time the design of all five motions ran. Analyses of interference motion were made in joints, by apportionable driving. Then these analyses guided to design of acceptable compensating gearing, which have been integrated to construction. If didn’t happened it, programmable driving must be think out in details.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt