Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 23. 05. 2008
Počet stran 74
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo pal111
Jméno Martin
Příjmení Palyov
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Ladislav Kárník, CSc.
Konzultant Ing. Ladislav Kárník, CSc.
 
Název práce česky Konstrukční návrh servisního robotu určeného pro transport předmětů ve vnitřním prostředí
cizojazyčně The Construction Design of Service Robot for Transportation of Subjects in Indoor Environment
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem robotu určeného pro transport předmětů ve vnitřním prostředí. V úvodu je představení mobilních robotických asistentů a přehled několika již existujících podvozků mobilních robotů. Vhodná varianta provedení podvozku je vybrána na základě funkční a nákladové analýzy. Zvolená varianta je konstrukčně zpracována v programu Pro/Engineer. V další části jsou provedeny detailní návrhové a kontrolní výpočty jednotlivých konstrukčních prvků podvozku. Závěr se věnuje zhodnocení dosažených výsledků během konstrukce robotu. Výkresy návrhu podvozku mobilního robotu jsou v příloze diplomové práce.

cizojazyčně

Diploma work deals with a constructional proposal of robot for transport subjects in indoor environment. In the first part of the Diploma work there is the introduction of several already existing mobile robotic assistants. Suitable version of undercart is chosen on the basis of functional and cost analyses. Elected variant is constructional processed in program Pro/Engineer. In next part are realized detailed suggestions and check calculation of single constructional elements of undercart. At the close is estimation of achieved results during construction. All drawing of the proposal chassis mobile robotic are enclosed with the diploma work.

Dosažené výsledky česky

Po provedení technicko - ekonomického hodnocení byl vybrán čtyřkolový podvozek. Ten byl dále podrobně analyzován. Navržená koncepce má čtyři hnací a řízená kola.

Celková hmotnost robotu o rozměrech 932 x 577 x 718 mm je 148 kg. Teoretická doba provozu je 1 hodiny a 21 minut.

cizojazyčně

After making technical and economical evaluation was chosen four-wheel undercart. That was further analyzed. Designed conception has four driving and operating wheels.

Total weight of robot with proportions 932 x 577 x 718 mm is 148 kg. Theoretic service time is 1 hours and 21 minutes.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt