Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 23. 05. 2008
Počet stran 60
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo vol180
Jméno Dominik
Příjmení Volák
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Václav Krys, Ph.D.
Konzultant Ing. Ján Babjak, Ph.D.
 
Název práce česky Konstrukční návrh malého mobilního robotu pro vybrané aplikace
cizojazyčně The Mechanical Design of a Small Mobile Robot for Selected Applications
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukčního řešení malého mobilního robotu, včetně návrhu koncepčního řídícího systému. Mobilní robot má být použit pro vybrané aplikace. Na základě zadaných požadavků byly navrženy tři varianty řešení. Po jejich zhodnocení byla vybrána jedna varianta.

Tato vybraná varianta je zpracována v systémech Pro/ENGINEER, AutoCAD a MS Word.

cizojazyčně

Thesis deal with propose construction small mobile robot, inclusive propose conceptual driving system. Mobile robot have to be used for chosen application.

On the basis engaged needs were designed three variants of solving. After their estimation one variant was chosen. This choice variant is processed in systems Pro/ENGINEER, AutoCAD and MS WORD

Dosažené výsledky česky

Navržený robot je dvoukolový, diferenčně řízený. Jako pohony jsou použity DC motory. Řízení bude prováděno mikrokontrolérem, na který budou připojeny ostatní části řídícího systému.

cizojazyčně

Designed robot has two wheel. The robot is gap anylysis controled,for drives are used DC motors. The drive will be compile timy by micro-controller whereupon will incorporate other part of control systém.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt