Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 23. 05. 2008
Počet stran 49
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo stu160
Jméno Marek
Příjmení Studénka
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Ladislav Kárník, CSc.
Konzultant Ing. Ladislav Kárník, CSc.
 
Název práce česky Návrh technologického efektoru pro označování objektů
cizojazyčně The Design of Technological Gripper for Marking Objects
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá návrhem technologického efektoru. V první části bakalářské práce je provedena analýza současného stavu a způsobu označování a proveden návrh jednotlivých variant. Ve druhé části byla vybrána optimální varianta. Tato varianta je dále konstrukčně zpracována, podložena výpočty, vymodelován 3D model a doložená výkresovou dokumentací.

cizojazyčně

This work deals with design of a technological gripper. In the first part of the bachelor thesis analysis of the present state, the way of call and design of each variant are carried out. In the second part an optimal variant was chosen. This variant is structurally processed, verified by calculations, 3D model are modeled and supported with drawing documentation.

Dosažené výsledky česky

Bakalářská práce byla vyhotovena dle zadání a splňuje všechny kladené požadavky. Byl navržen efektor sloužící pro označování a tím rozšířena řada technologických efektorů použitelných na servisních robotech.

cizojazyčně

Bachelor thesis was created by assignment and fill all requirements. The gripper was created for refering and at sequel series of technological grippers usable on servis robots were enlarged.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt