Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 23. 05. 2008
Počet stran 115
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo tot020
Jméno Miroslav
Příjmení Tota
Tituly
e-mail
Telefon
Bydliště skryto
Vedoucí doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Konstrukční návrh efektoru pro destrukci různých překážek
cizojazyčně Design of the Effector for Destruction of Various Obstacles
Abstrakt česky

Předložená Bakalářská práce se zabývá návrhem efektoru pro destrukci různých překážek bránících v činnosti servisnímu robotu. V úvodu jsou analyzovány dostupné technologie destrukce, překážky vyskytující se v prostředí nasazení servisního robotu a způsoby destrukce vybraných překážek. Dále je provedeno variantní řešení efektoru s výběrem optimální varianty. Návrh optimální varianty je dokumentován virtuálním prototypem, výkresem celkového sestavení a potřebnými výpočty.

cizojazyčně

Presentation thesis is dealing with design of effector for destruction of various obstacles inhibited service robots from operation. The introduction contains analysis of available destruction technology, obstacles occurring in indoor or outdoor environment and retrieval ways of destruction selected various obstacles. In the following is worked up the variant design of effector and selected the optimal one. Design of the optimal variant is accompanied by virtual prototypic, final assembly drawing and required calculation.

Dosažené výsledky česky

Provedena analýza technologií destrukce různých překážek. Provedena rešerše způsobů eliminace různých překážek v prostředí činnosti servisního robotu. Zpracováno variantní řešení zadaného technického problému. Proveden výběr optimální varianty pomocí hodnotové analýzy. Optimální varianta zpracována do podoby virtuálního prototypu. Návrh podpořen technickou zprávou. Pořízeny sestavné výkresy na úrovni nejvyšších sestav a dispoziční výkres celkového řešení.

cizojazyčně

Carrying out analysis of destruction technology for destruction of various obstacles. Carrying out recherché of various obstacles occuring in indoor or outdoor environment and retrieval ways of destruction selected various obstacles. Worked up the variant design of effector. Worked up value analysis a choosing the optimal effector design. Worked up virtual prototype and engineering documentation. Worked up the assembly drawings on the top level.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt