Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 23. 05. 2008
Počet stran 53
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo ova006
Jméno Josef
Příjmení Ovádek
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Návrh zařízení pro změnu tlaku v pneumatikách kol mobilního podvozku
cizojazyčně Design of the Equipment for Alternation of Tire Pressure in Mobile Chassis Wheel
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá návrhem zařízení pro změnu tlaku v pneumatikách na mobilním podvozku. V úvodu bakalářské práce jsou popsány základní vlastnosti vzduchu a základní prvky pneumatického mechanismu, dále jednotlivé druhy systému dohušťování pneumatik. V další části jsou navrženy možnosti řešení systému a je vybrána optimální varianta. Tato varianta je dále zpřesněna potřebnými výpočty, graficky vymodelovaná a doložená výkresovou dokumentací.

cizojazyčně

Bachelor's thesis handles the design of the Equipment for Alternation of Tire Pressure in Mobile Chassis Wheels. At the beginning of the thesis there are described basic characteristic of air and basic items of pneumatic mechanism below in singles kinds central tyre inflation system. At further part of the thesis there are suggested possibilities of arrangement solutions and is picked optimal option. This option is specified with needed calculations, graphically modeled and including drawing documentation.

Dosažené výsledky česky

Výsledkem práce je návrh variant řešení systému pro dofukování kol mobilního podvozku. Z těchto variant je vybrána optimální varianta, která je zpřesněna popisem funkce, potřebnými výpočty, graficky vymodelovaná a doložená výkresovou dokumentací.

cizojazyčně

In the results thesis is suggestion.solution variants of systém for after-blow wheels in mobile chassis. Of these variants is choice optimal variant, witch is pecify function description, needed calculations, graphically modeled and including drawing documentation.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt