Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 23. 05. 2008
Počet stran 68
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo mih028
Jméno Pavel
Příjmení Mihalík
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Václav Krys, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Návrh pohonu pro stávající podvozek.
cizojazyčně The Design of a Drive Subsystem for an Existing Undercarriage.
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá návrhem pohonu podvozku. V úvodu bakalářské práce jsou popsány jednotlivé druhy stejnosměrných motorů. V další části jsou navrženy možnosti řešení pohonu a je vybrána optimální varianta. Tato varianta je dále zpřesněna potřebnými výpočty, graficky vymodelovaná a doložená výkresovou dokumentací.

cizojazyčně

Bachelor's thesis handles the design of a drive subsystem for undercarriage. At the beginning of the thesis there are described single kinds of direct current motors. At further part of the thesis there are suggested possibilities of drive solutions and is picked optimal option. The option is specified with needed calculations, graphically modeled including drawing documentation.

Dosažené výsledky česky

Výsledkem bakalářské práce je návrh tří variant řešení převodu. Dále je pak vybrána a detailně zpracována optimální varianta převodu. Potřebné výpočty pohonu a pevnostní kontrola hlavních uzlů.

cizojazyčně

The conclusion of bachelor's thesis is the suggestion of three alternates of dealing transmission. Therein after is picked and described in detail the optimal alternate of transmission, needed calculations of the drive and strength control of main nodal points.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt