Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 23. 05. 2008
Počet stran 63
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo lip097
Jméno Jan
Příjmení Lipina
Tituly
e-mail skryt
Telefon
Bydliště skryto
Vedoucí doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Návrh efektoru pro manipulaci s nebezpečnými předměty
cizojazyčně Design of the Effector for Manipulation with Dangerous Subjects
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá řešením efektoru pro manipulaci s nebezpečnými předměty pyrotechnického robotu. Efektor je určen pro policejní pyrotechnický robot v Olomouci. Jedná se o starší typ pyrotechnického robotu u nějž je problém s nedostatečným rozsahem čelistí. Na základě požadavků jsou zpracovány tři varianty možného řešení a po následném vyhodnocení je podrobněji zpracována varianta jenž se jevila jako nejlepší. Při řešení se vycházelo z vlastností a technických parametrů robotu na což musel být brán zřetel. Projekční a konstrukční návrh je zpracován v programech Pro ENGINEER a AutoCAD.

cizojazyčně

Thesis is dealing solution of effector for manipulation with dangerous subjekt. The effector is designace for police pyrotechnical robot. The robot has problem with insuffcient range of jaw. On basic requirement are treat three variant sof possible solution and after resolution is working one variant minutely. In progress work out even from atribute and technical parametr of the robot. I tis developed by sofeare Pro ENGINEER and AutoCAD.

Dosažené výsledky česky

Výsledný návrh efektoru je schopen bezpečně uchopit předmět o váze do 50kg. Čelisti jsou v každé poloze rovnoběžné. Orientační ústrojí umožňuje manipulaci s předmětem ve dvou osách a to sice v ose Y ± 180° a osy X +20° a -170° ( dle Kartézského souřadnicového systému ).

cizojazyčně

Effector can handle 50 kg weight. The jaws of effector are parallel in every position. Orientation mechanism makes it possible to manipulation with object in two axis, in axis Y ± 180° and axis X +20°, -170° ( cartesian polar systém ).

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt