Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 23. 05. 2008
Počet stran 42
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo kop257
Jméno Petr
Příjmení Kopec
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Návrh kloubového rámu podvozku mobilního robotu
cizojazyčně Design of the Hinged Frame of Mobile Robot Chassis
Abstrakt česky

Tato práce se zabývá návrhem konstrukce kloubového rámu podvozku mobilního robotu, který by umožňoval snadnější překonávání překážek. Součástí návrhu je řešení tří variant s výběrem optimální varianty hodnotovou analýzou. Návrh optimální varianty je zhotoven jako 3D model. Konstrukce je doplněna o potřebné výpočty. V technické zprávě je doložen výkres sestavy celého mechanismu.

cizojazyčně

The thesis describes the design of the Hinged Frame of Mobile Robot Chassis, which should make easier to pass over different kind of ground barriers. The solution of the three variant along with the selection of an optimal variant by means of the value analysis is a part of the design. The optimal variant is designed as a three-dimensional model. Construction design is completed with necessary calculations. The technical report includes the drawing of the whole assembly mechanism.

Dosažené výsledky česky

V úvodu jsem uvedl dostupné typy servisních robotů. Dle požadavků byly koncepčně navrženy tři varianty, hodnotovou analýzou vybrána optimální varianta, jenž je promodelována ve 3D. Dále je zhotovena technická zpráva s výkresovou dokumentací. Navržený rám má pět stupňů volnosti, které nejsou ovládány motory, ale jsou jen volně uloženy v ložiscích, což umožňuje lepší kopírování terénu bez zásahu obsluhy.

cizojazyčně

The introduction compares available types of service robots. Based on requierements there were conception-designed three variants and chosen optimal variant which was modelled in 3D. Then, there were created the technical report and the design documentation. Designed frame has five levels of freedom in movement that aren’t controled by motors, but they are just loosely supported on bearings. This frame design is better for tracing terrain without intervention of operator.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt