Department of Robotics 

login

Thesis Details

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 21. 05. 2018
Počet stran 50
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo hoz0016
Jméno Lukáš
Příjmení Hoza
Tituly
e-mail hidden
Telefon hidden
Bydliště hidden
Vedoucí Ing. Václav Krys, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky 3D model polohovacího systému pro řezání vodním paprskem
cizojazyčně 3D Model of the Positioning System for Water Jet Cutting
Abstrakt česky

HOZA, L. Tvorba 3D modelu polohovacího systému pro řezání vodním paprskem.: bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra robotiky, 2018, 50 s. Vedoucí práce: Krys, V.

Bakalářská práce se zabývá tvorbou 3D modelu existujícího stroje na řezání vodním paprskem pro pozdější modernizaci osy Z. V úvodu je srovnání dostupných systémů pro řezání vodou a krátké seznámení s touto technologií. Dále je pak popsáno pracoviště a postup při proměřování a identifikaci komponent stroje. Na základě měření je pak vytvořen 3D model stroje a k určeným dílům jsou vyhotoveny výrobní výkresy. Na závěr je navržena úprava pohybové osy Z na počítačově řízenou.

cizojazyčně

HOZA, L. 3D Model of the Positioning System for Water Jet Cutting Creation : Bachelor Thesis. Ostrava: VŠB –Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Robotics, 2018, 50 p. Thesis head: Krys, V.

The bachelor thesis deals with the creation of a 3D model of an existing water jet cutting machine for later modernization of Z axis. The introduction compares available water jet cutting systems and brief introduction to this technology. Then the workplace, measure procedure and identifying of used components is described. Based on the measurements, a 3D model of the machine and the technical drawings of specified parts are made. At the end, the modification of positioning axis Z on a computer controlled is designed.

Dosažené výsledky česky

Byl sestrojen 3D model stroje a navrženy postupy pro modernizaci osy Z.

cizojazyčně

A 3D model of the machine and modernization procedures fot the Z axis has been made.

© Department of Robotics 2008-2018, Tomáš Kot

phone book | contact