Department of Robotics 

login

Thesis Details

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 21. 05. 2018
Počet stran 50
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo zab0039
Jméno Jakub
Příjmení Zabystrzan
Tituly Bc.
e-mail hidden
Telefon hidden
Bydliště hidden
Vedoucí Ing. Ladislav Kárník, CSc.
Konzultant Ing. Milan Mihola, Ph.D.
 
Název práce česky Konstrukční návrh Weinsteinova kola pro velká zatížení
cizojazyčně Construction Design of Weinstein's Wheel for Heavy Loads
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem Weinsteinového kola, které umožňuje jízdu jak po rovině, tak po členitém terénu, včetně schodiště. Úvod práce je zaměřen na popis stávajících provedení Weinsteinových kol a jejich výskyt v praxi. Součásti návrhu jsou dvě možné varianty, které byly vypracovány za použití metodiky TRIZ a více kriteriální analýzy. Vybraná optimální varianta byla dále zpracována do finální podoby. Součásti práce jsou i kontrolní výpočty. Práce obsahuje také 3D model finální varianty zpracovaný v programu Creo Parametric 3.0 spolu s výkresovou dokumentací.

cizojazyčně

This thesis deals with the design of the Weinstein's Wheel, which allows ride both on the plane and the rugged terrain, including the staircase. The introduction of the thesis is focused on the description of existing Weinstein's Wheels and their occurrence in practice. The design components are two possible variants that were developer using TRIZ methodology and multi-criteria analysis. The selected optimal variant was further laborated. Components of the work are also control calculations. The work also contains a 3D model of the final version processed in Creo Parametric 3.0 along with the drawing documentation.

Dosažené výsledky česky

Výsledkem práce je optimalizovaný konstrukční návrh Weinsteinova kola dle požadavkového listu v zadání diplomové práce.

cizojazyčně

The result of the thesis is the optimized design of Weinstein's wheel according to the requirement sheet in the assignment of the master thesis.

© Department of Robotics 2008-2018, Tomáš Kot

phone book | contact