Department of Robotics 

login

Thesis Details

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 21. 05. 2018
Počet stran 73
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo vlc0061
Jméno Tomáš
Příjmení Vlček
Tituly Bc.
e-mail hidden
Telefon hidden
Bydliště hidden
Vedoucí Ing. Ladislav Kárník, CSc.
Konzultant
 
Název práce česky Konstrukční návrh schodolezu s pohybem po rovných i točitých schodech
cizojazyčně Construction Design of a Stairclimber with Movement on Straight and Spiral Stairs
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem kolového schodolezu s možností pohybu po rovných i točitých schodech. Úvod práce je zaměřen na popis stávajících provedení schodolezů, jejich možných použití v praxi, výhody a nevýhody. Součástí práce je analýza stávajících variant provedení řešení a následný výběr optimální, pomocí vícekriteriální analýzy. Práce obsahuje také 3D model finální varianty provedení pásové jednotky v CAD systému SolidWorks, sestavný výkres, výrobní výkresy, pevnostní analýzu rámu zařízení, pevnostní kontrolu uložení ložisek a výpočet těsnících O kroužků.

cizojazyčně

This diploma thesis deals with the design proposal of wheel unit of the Stairclimber with posibility of movement on staight and spiral stairs. The introduction of the thesis is focused on nowadays solution of the current stairclimbers, it's possible use in practice, advantages and disadvantages. Part of diploma thesis is analyze of nowadays solution and followed by selection of the optimum, by using the multi criteria analysis. This bachelor thesis also includes a 3D model of the final dessign variant of the track unit of the mobile robot ARES in the CAD system SolidWorks, a assembly drawing, parts drawings, FEA calculation of frame of vehicle, calculatio of bearings and calculation of seal O rings.

Dosažené výsledky česky

Výsledkem diplomové práce je navržené kolové lokomoční ústrojí schodolezu s možností zdolat přímé i točité schodiště. Jedná se o třínápravový systém, kdy přední a zadní náprava je hnací a střední hnaná. Dále je zde řešena situace jízdy po přímých i točitých schodech. Byly vypočteny potřebné motory a provedena simulační analýza kritických dílů.V poslední řadě byly zpracovány sestavné výkresy a cenová kalkulace na vyráběné díly.

cizojazyčně

The resault of diploma thesis is design of wheel locomotion system with possibility of climbing on straight and spiral stairs. It's system of three axle, front and rear are powered and middle is driven. The next is solve of movement on straight and spiral stairs. Was calculate necessary motors and done FEM calculation of critical parts. In last point was prepare assembly drawings and total offer to made parts.

© Department of Robotics 2008-2018, Tomáš Kot

phone book | contact