Department of Robotics 

login

Thesis Details

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 21. 05. 2018
Počet stran 73
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo sta0354
Jméno Michał
Příjmení Staszowski
Tituly
e-mail hidden
Telefon hidden
Bydliště hidden
Vedoucí Ing. Milan Mihola, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Konstrukční úprava kloubu manipulační nástavby vozidla TAROS
cizojazyčně Constructional Adjustment of The Joint of Manipulation Superstructure of The Vehicle TAROS
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá konstrukční úpravou 4. kloubu manipulační nástavby. V úvodní části práce je proveden průzkum obdobných systémů pro mobilní platformy. Následně byl vytvořen požadavkový list a tři konstrukční návrhy řešení kloubu. Optimální varianta byla podrobněji zpracována, doplněna 3D modelem, kontrolními výpočty a požadovanou výkresovou dokumentací.

cizojazyčně

The bachelor thesis deals with the construction modification of the 4th joint of the extension for handling device. In the introductory part of the thesis is carried out a survey of simila systems for mobile platforms. Subsequently a request sheet and three design poposal for a joint solution were created. The optimal variant was further eleborated, supplemented a 3D model, control calculation and the required drawing documentation.

Dosažené výsledky česky

V bakalářské práci byl zpracován návrh optimální varianty. Byl spočítán šnekový převod a byly optimalizované hřídele za účelem ušetření hmotnosti. Dále byl popsán způsob montáže a vytvořené výkresy v rozsahu požadovaném vedoucím práce.

cizojazyčně

In the bachelor thesis, the design of the optimal variant was elaborated. Warm gear was calculated and shafts optimization were calculated to save weight. Further, the way of assembly and the drawings were described to the extent required by the bachelor thesis supervisor.

© Department of Robotics 2008-2018, Tomáš Kot

phone book | contact