Department of Robotics 

login

Thesis Details

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 21. 05. 2018
Počet stran 58
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo hec0039
Jméno Dominik
Příjmení Heczko
Tituly Bc.
e-mail hidden
Telefon hidden
Bydliště hidden
Vedoucí doc. Ing. Zdenko Bobovský, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Návrh levného manipulátoru pro mobilní robot
cizojazyčně The Mechanical Design of a Low-cost Mobile Robot Manipulator
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem manipulátoru pro mobilní robot, který jen určen pro studentskou soutěž European Rover Challenge. V úvodní části práce je proveden rozbor pravidel této soutěže a průzkum obdobných systémů pro mobilní platformy. Následně byl vytvořen požadavkový list a tři kinematické struktury manipulátoru. Optimální varianta byla podrobněji zpracována, doplněna 3D modelem, kontrolními výpočty a požadovanou výkresovou dokumentací.

cizojazyčně

This thesis deals with construction design of a mobile robot manipulator, which is designed for student competition European Rover Challenge. In the introductory part of the thesis an analysis of the rules of this event is made and research of similar systems for mobile platforms as well. In the next section a request list was compiled and three variants of kinematic structures were designed. Subsequently, the resulting variant was further elaborated in detail and supplemented with a 3D model, control calculations and the required drawings documentation.

Dosažené výsledky česky

V diplomové práci byl dopodrobna zpracován konstrukční návrh optimální varianty. Je zde popsána konstrukce a krytování jednotlivých kloubů a výběr hardwarových komponent. Dále byl simulován pohyb manipulátoru v programu V-REP.

cizojazyčně

In this thesis the design of the optimal variant was elaborated. It describes the construction and covering of individual joints and the selection of hardware components. The manipulator movement in V-REP was simulated.

© Department of Robotics 2008-2018, Tomáš Kot

phone book | contact