Department of Robotics 

login

Thesis Details

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 21. 05. 2018
Počet stran 94
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo voc0012
Jméno Michal
Příjmení Vocetka
Tituly Bc.
e-mail hidden
Telefon hidden
Bydliště hidden
Vedoucí Ing. Václav Krys, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Výukové pracoviště s průmyslovým robotem ABB IRB140
cizojazyčně The Educational Robotic Cell with the ABB IRB 140 Industrial Robot
Abstrakt česky

Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací výukového pracoviště pro výuku ovládání, online/offline programování průmyslových robotů ABB, s řízením IRC5. Práce je zaměřena na konstrukci pracoviště, a to jak po stránce strojní, tak i elektro konstrukce. V rámci práce bylo mimo jiného navrženo několik efektorů a pomůcek pro výuku, i další možnosti rozvoje pracoviště. Práce je dále zaměřena na návrh způsobu výuky a vytvoření studijních materiálů

cizojazyčně

Master thesis deals with the design and realization of vocational training robotic cell for online / offline programing training and teaching on IRB140 industrial robot with IRC5 control system. Thesis is focused on the mechanical design and wiring as well. In the course of the work, several effectors and tools for teaching were proposed, as well as other possibilities of robotic cell development. The work also deals with the design of teaching methods and the creation of study materials.

Dosažené výsledky česky

Pracoviště bylo vyrobeno a dnes slouží k výuce na centru robotiky. Vlastní konstrukce je doložena kompletní výkresovou dokumentací, schématy zapojení bezpečnostních okruhů, uživatelských okruhů a také pneumatického obvodu. Součástí práce je i sada výukových materiálů, pro podporu vedení výuky na navrženém pracovišti. Tato sada sestává ze skript, prezentací a úloh, řešených krok po kroku.

cizojazyčně

The robotic cell was produced and implemented in the university's department of robotics, where it serves for teaching purposes. The actual technical solution is supported by the complete drawing documentation, safety circuit drawings, wiring diagrams and also pneumatic circuit diagram. To support the teaching and training on the robotic cell a set of teaching materials is included in the annex. These materials consist of the textbook, power-point presentations, demonstration tasks and step-by-step solved tasks.

© Department of Robotics 2008-2018, Tomáš Kot

phone book | contact