Department of Robotics 

login

Thesis Details

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 16. 05. 2016
Počet stran 58
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo zab0039
Jméno Jakub
Příjmení Zabystrzan
Tituly
e-mail hidden
Telefon hidden
Bydliště hidden
Vedoucí Ing. Milan Mihola, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Manipulátor tyčí mezi krokovacími dopravníky
cizojazyčně Manipulator of rods between the stepper conveyors
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá praktickým a konstrukčním návrhem manipulátoru pro odebírání tyčí mezi dvěma dopravníky. V teoretické části se nachází analýza současného stavu a její problematiky. V další části jsou vypracované 3 různé varianty, ze kterých byla vybrána finální varianta pomocí hodnotové analýzy. Finální varianta byla zpracována podrobněji do optimální podoby. Optimalizací se myslí výběr správné pohonné jednotky, která je podložena výpočtem a celková realizace jednotlivých kinematických struktur dle zadání zákazníka a zajištění funkčnosti manipulátoru. Pro optimální podobu manipulátoru je vytvořen 3D model, který je na konci práce porovnáván s výsledným vyrobeným a smontovaným manipulátorem k použití. Součástí práce je příloha s výkresovou dokumentací celkové sestavy, podsestavy a příloha výrobních výkresů.

cizojazyčně

The bachelor thesis deals with a practical and structural design of a manipulator for removing rods between two conveyors. The theoretical part contains the analysis of the current state and issues connected to it. The next section includes three different elaborated variants from which a final variant has been selected using the value analysis. The final variant has been developed in detail to the optimal form. Optimization means selection of the proper power unit that is based upon a calculation, total realization of particular kinematic structures according to the customer’s specifications and ensuring of the manipulator’s functionality. The final version of the manipulator is made into a 3D model that is at the end of the thesis compared to the final manufactured manipulator assembled to be used. The appendix as the last part of the thesis comprises drawing documentation of the overall assembly, subassembly and an attachment of the production drawings.

Dosažené výsledky česky

Manipulátor byl úspěšně navrhnut a následně vyroben.

cizojazyčně

Manipulator has been successfully designed and then manufactured.

© Department of Robotics 2008-2018, Tomáš Kot

phone book | contact