Department of Robotics 

login

Thesis Details

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 16. 05. 2016
Počet stran 51
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo vlc0061
Jméno Tomáš
Příjmení Vlček
Tituly
e-mail hidden
Telefon hidden
Bydliště hidden
Vedoucí Ing. Matěj Gala
Konzultant
 
Název práce česky Pásová jednotka mobilního robotu ARES
cizojazyčně Track Unit of the Mobile Robot ARES
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem pásové jednotky mobilního robotu ARES. Úvod práce je zaměřen na popis stávajícího provedení lokomočního ústrojí, jeho možné použití v praxi, výhody a nevýhody. Součástí návrhu jsou čtyři varianty koncepčního řešení a následný výběr optimální, pomocí vícekriteriální analýzy. Práce obsahuje také 3D model finální varianty provedení pásové jednotky v CAD systému SolidWorks, sestavný výkres, výrobní výkresy, návrhový výpočet čepů pásu, drážkování náboje hnací řemenice, návrh tlačných pružin.

cizojazyčně

This bachelor thesis deals with the design of the track unit of the mobile robot ARES. The introduction of the thesis is focused on the description of the current version of the locomotor system, it's possible use in practice, advantages and disadvantages. There are four variants of conceptual solutions included in this design, followed by selection of the optimum, using the multi criteria analysis. This bachelor thesis also includes a 3D model of the final dessign variant of the track unit of the mobile robot ARES in the CAD system SolidWorks, a assembly drawing, parts drawings, a design calculation of belt pins, grooving of power wheel and proposal of compression springs.

Dosažené výsledky česky

Výsledkem této bakalářské práce je pásové lokomoční ústrojí robotu ARES, skládající se z článkového pásu a řemenic poháněné řetězovým kolem. Všechny řemenice byly kompletně překonstruovány dle požadavků na provoz robotu. Ponechány byly pouze ložiska. Napínání pásu je nově zkonstruováno s možností dynamického přizpůsobení dle jízdních podmínek robotu. Některé z navržených komponent byly zkontrolovány výpočtem. Součástí této práce je detailní model lokomočního ústrojí spolu s výkresem sestavy a celková cenová nabídka na výrobu pásových jednotek.

cizojazyčně

The result of this bachelor thesis is tracked robot locomotion system ARES, included link belt and pulleys powered by chain wheel. All pulleys have been completely redesigned according to the operation uses of the robot. Used only old bearings. Belt tensioning is newly designed with dynamic adaptation according to the driving conditions robot. Some of the proposed components have been checked by calculation. Part of this bachelor thesis is a detailed model of locomotive systém, along with an assembly drawing and the total offer for prodaction tracked unit.

© Department of Robotics 2008-2018, Tomáš Kot

phone book | contact