Department of Robotics 

login

Thesis Details

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 16. 05. 2016
Počet stran 59
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo hec0039
Jméno Dominik
Příjmení Heczko
Tituly
e-mail hidden
Telefon hidden
Bydliště
Vedoucí Ing. Petr Široký
Konzultant
 
Název práce česky Konstrukční úprava rámu robotu Kraken 2
cizojazyčně Adjustment of Mechanical Construction of the Frame of Robot Kraken 2
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá úpravou rámu robotu Kraken 2, který je určen pro video detekci automobilových podvozků. V úvodu je proveden průzkum robotů určených pro monitoring. Následně byl vytvořen požadavkový list a navrženy varianty k řešení. Kriteriální analýzou byla vybrána optimální varianta a podrobně zpracována.

cizojazyčně

The bachelor thesis deals with modifying the frame of robot Kraken 2, which is designed for video detection of car chassis. At the first theoretical part there are described robots designed for monitoring. In the next section a request list was compiled and three variants of solution were designed. By using value analysis was chosen the best variant that was elaborated in detail.

Dosažené výsledky česky

Byly navrženy tři varianty konstrukční úpravy rámu. Výsledná varianta byla dopodrobna zpracována. Jednotlivé bloky robotu a jeho úpravy jsou detailně popsány. Práce je doložena 3D modely, výkresovou dokumentací a kontrolními výpočty.

cizojazyčně

Three variants of solution were designed. The final version was elaborated. Individual blocks of the robot and its modification are described in detail. Thesis is supplemented by 3D models, drawings and calculations.

© Department of Robotics 2008-2018, Tomáš Kot

phone book | contact