Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Studijní plány

(1) Bakalářské studium

Bakalářské studium zahrnuje společný základ v délce 4 semestrů (2 školní roky), poté následují 2 semestry (1 školní rok) studia zvoleného oboru - v našem případě oboru Robotika.

Studium je zakončeno vykonáním státní závěrečné zkoušky s obhajobou balakářské práce, student získá titul Bc. uváděný před jménem.

Popis studijního programu (společný základ):
Popis studijního oboru (specializace):

(2) Navazující magisterské studium

Magisterské studium navazuje na bakalářské studium a má délku 4 semestry (2 školní roky). Probíhá celou dobu ve zvoleném oboru - v našem případě oboru Robotika.

Studium je zakončeno vykonáním státní závěrečné zkoušky s obhajobou diplomové práce, student získá titul Ing. uváděný před jménem.

Popis studijního programu:
Popis studijního oboru:

(3) Doktorské studium

V doktorském studiu si absolventi osvojí metodiku vědecké práce v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje průmyslových i servisních robotů a jejich aplikací s výrazným uplatněním mechatronického přístupu k vývoji těchto komplexních technických systémů. V oblasti tvorby a řešení inovačních zadání si absolventi osvojí základní metodické a vědecké postupy, v oblasti konstrukce získají absolventi poměrně rozsáhlé znalosti v oblasti tvorby a optimalizace mechanického subsystému s počítačovou podporou, v oblasti řízení a senzoriky je kladen důraz na nejnovější technické i programové prostředky řízení, vnímání prostředí a komunikace s člověkem a v oblasti pohonných subsystémů jsou to znalosti nových elektrických, hydraulických a pneumatických pohonů a jejich aplikací.

Doktorské studium má standardní délku 4 roky, je zakončeno obhajobou disertační práce, student získá mezinárodní titul Ph.D. uváděný za jménem.

Popis studijního programu:
Popis studijního oboru:

Témata disertačních prací

Katedra robotiky vypsala na školní rok 2017/2018 témata disertačních prací v čtyřletém doktorském studiu oboru Robotika, studijního programu Strojní inženýrství:

 • Bionická ruka - Výzkum a vývoj bionické ruky ovládané biometrickými signály se systémem zpětné vazby informující o síle stisku. (prof. Dr. Ing. Petr Novák)
 • Mračna bodů a 3D mapy - Výzkum a vývoj systému tvorby 3D map, získávání mračen bodů, jejich automatické/poloautomatické spojování. (prof. Dr. Ing. Petr Novák)
 • Řízení kráčejících mechanismů - Výzkum a vývoj řídicího systému a algoritmů pro kráčející robot, využití neuronových sítí. (prof. Dr. Ing. Petr Novák)
 • Bezosádkové mobilní prostředky pro podporu bezpečnostních aplikací - Výzkum a vývoj bezosádkového mechatronického systému umožňujícího víceosé polohování a stabilizaci střelného zařízení. (prof. Dr. Ing. Petr Novák)
 • Kolaborativní roboty - Výzkum a vývoj antikolizního systému kolaborativního robotu v prostředí s dynamicky se měnícími překážkami v trajektorii pohybu ramene a efektoru. (prof. Dr. Ing. Petr Novák)
 • Robot pro úložiště jaderného odpadu - Optimalizace parametrů a kinematické struktury lokomočního systému robotu pro pohyb ve vrtu kruhového průřezu v rostlé hornině, pro transport a ukládací procesy úložných obalových souborů s vyhořelým jaderným palivem v podzemních prostorách hlubinného úložiště. Firemní téma s finanční podporou. (prof. Dr. Ing. Petr Novák)
 • Rehabilitační a transportní mobilní robot - Principy ovládání nové robotické technologie – multifunkčního rehabilitačního a transportního robotu ve vazbě na senzorický systém. Senzorický a pohybový subsystém, navigace a orientace. Firemní téma s finanční podporou. (prof. Dr. Ing. Petr Novák)
 • Vývoj hydraulických servopohonů pro robotické aplikace - Vývoj rotačních hydraulických servopohonů s přesným polohovým a rychlostním řízením pro robotické aplikace. (prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn)
 • Systém dynamické stability servisních robotů s manipulačním ramenem - Výzkum a vývoj technických a programových prostředků systému dynamické stability mobilního robotu s manipulační nadstavbou za jízdy a při manipulaci s objekty. (prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn)
 • Plánování trajektorie manipulačního ramene robotu v prostředí s překážkami - Výzkum a vývoj technických a programových prostředků pro plánování trajektorie koncového efektoru manipulačního ramene průmyslového nebo servisního robotu v prostředí s překážkami. (prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn)
 • Vývoj měničů s polohovým řízením elektrických motorů pro robotické aplikace - Vývoj speciálních měničů pro přesné polohové a rychlostní řízení elektrických motorů pro robotické aplikace. (prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn)
 • Vývoj robotického systému pro výběr neorientovaných objektů ze zásobníků - Výzkum a vývoj technických a programových prostředků pro systém 3D vidění a robotický výběr neorientovaných objektů ze zásobníků a palet. (prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn)
 • Vývoj modulární řady robotických polohovadel za použití standardních ABB komponentů - Výzkum a vývoj technických prostředků pro přesnou manipulaci s velkými a těžkými svařenci pro robotizovaná svařovací pracoviště. Výsledkem má být modulární řada výkonnějších svařovacích polohovadel se zvýšenou nosností a velkými rozsahy při maximálním využití standardních ABB komponent. Jedná se firemní téma ABB s finanční podporou. (doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.)
 • Výzkum a vývoj pasivní a aktivní ochrany robotizovaných laserových pracovišť před účinky paprsku - Výzkum a vývoj technických prostředků ochrany před účinky laserového paprsku u robotizovaných laserových pracovišť. Použití laseru při svařování sebou přináší mnohá rizika. Laser může způsobit popáleniny, řezné rány a vážně poškodit oči následkem přímého i odraženého paprsku. Může být nebezpečné i pozorování rozptýlených odrazů. Laser může způsobovat požár. Aktivní i pasivní krytování laserových buněk je nepostradatelné, z důvodu bezpečnosti práce. Buňky musí splňovat požadavky normy EN 60825-4. Jedná se firemní téma ABB s finanční podporou. (doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.)

Informace o tématech disertačních prací je možné získat u školitelů uvedených u jednotlivých témat.

Obecné informace o doktorském studiu: http://www.fs.vsb.cz/cs/uchazeci/doktorske-studium/

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt