Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 21. 05. 2018
Počet stran 60
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo str0189
Jméno Radim
Příjmení Strejček
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Ladislav Kárník, CSc.
Konzultant
 
Název práce česky Konstrukce exoskeletonu pro rehabilitaci horních končetin
cizojazyčně Construction of Exoskeleton for Upper Limb Rehabilitation
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce exoskeletonu pro rehabilitaci horních končetin. Rehabilitace se soustředí na oblast zápěstí a prstů.

Na základě požadavkového listu je navržena optimální varianta, na kterou byly provedeny výpočty a konstrukce pro pohonné ústrojí. Zpráva také obsahuje návrh zapojení řídících komponent a je doplněna o výkresovou dokumentaci vybraných sestav a podsestav.

cizojazyčně

The master thesis represents construction of exoskeleton for upper limbs. The focus is on the area of wrist and fingers.

Following a request list, the optimal variant is designed and calculated for its drive mechanism. The project also contains design of connection of control components with addition of drawing documentation of selected assemblies and subassamblies.

Dosažené výsledky česky

Rehabilitační exoskeleton oblasti WHO plní funkci dynamické ortézy s rozsahem pohybu 45° flexe a extenze zápěstí, 15° radiální a ulnární deviace. Prsty jsou ovládány společným pohonem s rozsahem pohybu 60° v kořeni prstů a 30° v jednotlivých kloubech prstů. Váha exoskeletonu vychází 200g.Výrobní cena exoskeletonu vyšla na 4112,4 Kč.

cizojazyčně

The WHO rehabilitation exoskeleton performs a dynamic orthosis with a range of 45 ° flexion and wrist extension, 15 ° radial and ulnar deviation. The fingers are controlled by a common drive with a range of 60 ° in the roots of the fingers and 30 ° in the individual finger joints. The weight of the exoskeleton is 200g. The production price of the exoskeleton was 4112,4 Kč.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt