Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 21. 05. 2018
Počet stran 63
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo fic0013
Jméno Vit
Příjmení Fichna
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště
Vedoucí Ing. Milan Mihola, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Konstrukční návrh zařízení pro automatické krimpování, testování a balení hadic
cizojazyčně Engineering Design of the Equipment for Automatic Crimping, Testing and Packaging of Hoses
Abstrakt česky

Práce se zabývá návrhem zařízení pro automatizované krimpování, testování, popisování a balení hadic. Hadice musí do těchto procesů vstupovat bez zásahu obsluhy, ta pouze na počátku celého procesu založí jednotlivé části hadice do přípravku. Hadice je určena pro automobilový průmysl.

cizojazyčně

The thesis deals with the design of device for automated crimping, testing, marking and packaging of hoses. The hoses must enter these processes without the intervention of the operator, but only at the beginning of the process will the individual parts of the hose into the product. The hose is designed for the automotive industry.

Dosažené výsledky česky

Bylo navrženo zařízení splňující jednotlivé body požadavkového listu. Zařízení a vyhodnocování výsledku testování je plně automatizováno. Stroj obsahuje elektrické, pneumatické i hydraulické pohony. Pro konstrukci byl použit program Creo4 a byla vytvořena částečná výkresová dokumentace. Jednotlivé pohony byly ověřeny kontrolními výpočty.

cizojazyčně

A device has been designed to meet individual request sheet items. The device and evaluation of the test result is fully automated. The machine includes electric, pneumatic and hydraulic drives. The Creo4 program was used for the design and partial drawing documentation was created. The individual drives were verified by control calculations.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt