Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 21. 05. 2018
Počet stran 74
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo nem0048
Jméno Viktor
Příjmení Němec
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Konstrukce stroje pro montáţ plováků
cizojazyčně Construction of Machine for the Floats Assembling
Abstrakt česky

Tato práce se zabývá návrhem stroje pro automatizovanou montáž plováků s pomocí scara robotu Mitsubishi Melfa. Na začátku práce, je definován samotný plovák, jeho montáž a současné ruční pracoviště. Pro každý funkční uzel navrhovaného stroje je popsáno několik variant řešení. Z nich jsou vybrány tři varianty stroje. Po výběru optimální varianty a jejího podrobného zpracování je provedeno ekonomické zhodnocení.

cizojazyčně

This diploma thesis deals with the design of the special purpose machine for the float sensor automatic assembly using the Mitsubishi Melfa SCARA robot. At the beginning of the thesis, the float sensor itself, its assembly and the current manual workplace are defined. For each functional node of the designed machine, several solutions are described. Of these, three machine versions are selected. After selection of the optimal variant and its detailed processing, economic evaluation is carried out.

Dosažené výsledky česky

V úvodu práce byli definovány jednotlivé díly, ze kterých se skládá výsledný produkt. Dále byl definován požadavkový list. Vícekriteriální analýzou byla vybrána optimální varianta z několika navrhovaných řešení funkčních uzlů. Optimální varianta byla zpracována do výkresové dokumentace a následně vyrobena a uvedena do provozu.

cizojazyčně

At the beginning of the thesis were defined the parts which the final product consists of. Next was defined the request list. Using multi-criteria analysis was chosen the optimal variant from several solutions of function nodes. This optimal variant was then processed into the drawing documentation and subsequently manufactured and commissioned.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt