Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 21. 05. 2018
Počet stran 65
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo voj0081
Jméno Jiří
Příjmení Vojtíšek
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Ladislav Kárník, CSc.
Konzultant
 
Název práce česky Konstrukční návrh válečkového dopravníku s proměnnou délkou
cizojazyčně Construction desing of a roller conveyor with variable length
Abstrakt česky

V bakalářské práci, která se skládá z teoretické a praktické části, se zabývám konstrukčním návrhem poháněného válečkového dopravníku s proměnnou délkou. V teoretické části této práce je výčet možných pohonů pro válečkové dopravníky a ukázky dopravníků s proměnnou délkou. V úvodu praktické části, která vychází z části teoretické, specifikuji požadavky dopravníku, s předběžným návrhem jeho parametrů, na jejichž základě vytvářím dvě varianty řešení. Následuje můj návrh vybrané varianty dopravníku, ke kterému jsem došel pomocí vícekriteriálního hodnocení. Obsahuje výběr a výpočet pohonu, návrh válečků, mechanismu, který umožňuje natažení a zakřivení dopravníku, návrh nosných rámů, a pevnostní výpočty vybraných prvků.

cizojazyčně

In the bachelor thesis, which consists of theoretical and practical part, I deal with the design of a powered roller conveyor with variable length. In the theoretical part of this work are listed possible drives for roller conveyors and examples of conveyors with variable length. At the beginning of the practical part, which is based on the theoretical part, I specify the requirements of the conveyor, with a preliminary proposal of its parameters, on which basis I create two possible solutions. Then I continue with design of the selected conveyor variant, which I chose via a multi-criteria evaluation. It includes selection and calculation of drive, roller design, mechanism that allows conveyor to be extended and curved, design of load-bearing frames, and strength calculations of selected elements.

Dosažené výsledky česky

Konstrukční návrh válečkového dopravníku určeného pro přepravu předmětů do 15 kg na europaletách. Dopravník hmotnosti 133 kg je délkově natažitelný z 1064 až na 5038 mm a výškově stavitelný v rozmezí 850-1250 mm.

cizojazyčně

Design of roller conveyor designed to transport objects up to 15 kg on europallets. The 133 kg conveyor is extensible in length from 1064 to 5038 mm and height adjustable in the range of 850-1250 mm.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt