Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 21. 05. 2018
Počet stran 77
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo fab0026
Jméno Tereza
Příjmení Fabrigerová
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon
Bydliště
Vedoucí Ing. Milan Mihola, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Konstrukční návrh efektoru pro manipulaci s kartónovými krabicemi
cizojazyčně Engineering Design of the Effector for Handling Cardbord Boxes
Abstrakt česky

Cílem této práce je konstrukční návrh efektoru a výběr robotu pro vykládání kartónových krabic z kontejneru. První část práce je věnována analýze současného stavu krabic a kontejnerů, analýze pracoviště a časových podmínek pro vykládání. Součástí práce je rešerše aktuálního využití systémů pro vykládání kontejnerů na trhu. V druhé části práce byly navrženy konstrukční varianty efektoru. Na základě vybrané optimální varianty pomocí funkční analýzy byl vybrán vhodný robot. Po následném rozpracování varianty, která nejlépe splňovala kritéria analýzy, byly vybrané prvky simulovány v programu Creo Parametric a Ansys. V závěru práce bylo navrženo zjednodušené pracoviště.

cizojazyčně

The goal of this diploma thesis is to provide construction design of effector and robot selection for cardboard boxes unloading of containers. The first part is dealing with current boxes and containers state analysis, workplace analysis, and time conditions analysis. Literature analysis of recent solutions for automated container unloading is also included in this paper. The second part is focused on designing effector construction. Based on functional analysis of possible effectors a suitable robot was chosen. All chosen components were simulated in Creo Parametric and Ansys. Simplified workspace was designed in the final part of the thesis.

Dosažené výsledky česky

V práci byly navrženy tři varianty efektoru. Na základě vybraného efektoru byl vybrán vhodný robot pro vykládání krabic. Byly provedeny kontrolní výpočty v programu Mitcalc, analýza a simulace vybraných dílů v programu Creo Parametric 3.0 a programu Ansys. V závěru práce bylo vytvořeno zjednodušené pracoviště. Práce obsahuje 3D model rozpracované varianty navržené v programu Creo Parametric a výkresovou dokumentaci vybraných částí.

cizojazyčně

This thesis presents three versions of effectors. Based on chosen effector a suitable robot was selected. Programme Mitcalc was used to check calculations and analysis with simulations of selected parts were executed in Creo Parametric 3.0 and Ansys. Final part of thesis provided simplified workspace design. The paper contains 3D model of suitable option designed in Creo Parametric and design documentation of selected parts.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt