Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 21. 05. 2018
Počet stran 55
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo bel0091
Jméno Jiří
Příjmení Bělík
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Jan Lipina, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Návrh dopravního systému mezioperační přepravy
cizojazyčně Design of Transport Systém for Intermediate Operation Transport
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá návrhem mezioperační přepravy kusového materiálu. V úvodní části byl popsán aktuální stav pracoviště a možnosti mezioperační přepravy. Na základě požadavkového listu byly zpracovány tři varianty řešení, ze kterých byla vícekriteriální analýzou vybrána optimální varianta. Optimální varianta byla zpracována ve formě technického řešení, byly provedeny potřebné výpočty a navrženy jednotlivé komponenty. Z navrženého řešení byl vytvořen 3D model a následně zpracována výkresová dokumentace. V poslední části bylo navrženo a namodelováno celé pracoviště, včetně průmyslových robotů a potřebných příslušenství.

cizojazyčně

The Bachelor thesis deals with the design of intermediate operations transport of piece material. In the introductory section the current state of the workplace and the possibilities of intermediate operations transport were described. Based on the request sheet three variants of the solution were processed from which the optimal variant was selected by multicriteria analysis. The optimal variant was processed in the form of a technical solution the necessary calculations were made and the individual components were designed. A 3D model was created from the design solution and then the drawing documentation was prepared. In the last part the entire workplace was designed and modelled including industrial robots and necessary accessories

Dosažené výsledky česky

Výsledkem bakalářské práce je návrh pásového dopravníku pro přepravu kusového materiálu na lisovně. Konstrukční návrh dopravníku je doložen potřebnými výpočty, 3D modelem a výkresovou dokumentací. Součástí práce je návrh robotizovaného pracoviště, který zahrnuje implementování průmyslových robotů, konstrukční návrh pneumatického efektoru pro manipulaci s výlisky, a návrh bezpečnostních prvků pracoviště.

cizojazyčně

The result of the bachelor thesis is the design of a belt conveyor for the transport of piece material on the press shop. The construction design of the conveyor is supported by the necessary calculations the 3D model and the drawing documentation. Part of the thesis is the design of a robotic workplace which includes the implementation of industrial robots, the design of the pneumatic effector for the manipulation of the material and the design of the safety elements of the workplace.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt