Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 21. 05. 2018
Počet stran 55
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo jur0223
Jméno David
Příjmení Juřica
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Konzultant Ing. Karel Lisník
 
Název práce česky Dopravní systém, balení hotových výrobků v kartonových obalech
cizojazyčně Transport System for Packaging of Finished Products in Cardboard Packages
Abstrakt česky

Tato diplomová práce se zabývá návrhem dopravního systému pro balení hotových výrobků v kartonových obalech. V úvodu práce je popsána problematika současné možnosti robotizace při technologii balení různých typů výrobků. Dále tato práce obsahuje specifikaci výrobků pro dopravní systém, navržení variant dispozičního řešení, konstrukční řešení vybraného uzlu doložené potřebnými výpočty a výkresovou dokumentací. V závěru práce bylo provedeno ekonomické zhodnocení navržené varianty a zhodnocení dosažených výsledků.

cizojazyčně

Master thesis deals with the design of transport system for packaging of finished products in cardboard packages. At the beginning of the thesis is described the issue of the current possibility of robotization in packaging technology of different types of products. And another part deals include specification of products for the transport system, designing variants of layout solution, design of selected node, documented by necessary calculations and drawing documentation. At the end of the thesis was done an economic evaluation of the proposed variant and an evaluation of the achieved results.

Dosažené výsledky česky

Byly navrženy celkem 3 varianty řešení dopravního systému, dle vícekriteriální analýzy byla vybrána optimální varianta. V diplomové práci jsou dále charakterizovány výrobky pro dopravní systém. Konstrukční řešení vybraného uzlu (centrování), které bylo doloženo potřebnými výpočty a výkresovou dokumentací. V závěru práce bylo provedeno ekonomické zhodnocení vybrané varianty a stanovena doba návratnosti.

Dopravní systém vč. konstrukčního řešení vybraného uzlu je skutečně realizován.

cizojazyčně

Three variants of transport system solution were designed. Based on multi-criteria analysis was chosen an optimal variant. And another part deals include specification of products for the transport system. Design of selected node, documented by necessary calculations and drawing documentation. At the end of the thesis was done an economic evaluation of the proposed variant.

Transport system include the design of the selected node is actually realized.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt