Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 21. 05. 2018
Počet stran 65
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo mul0042
Jméno Radek
Příjmení Müller
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Václav Krys, Ph.D.
Konzultant Ing. David Hanzlík
 
Název práce česky Robotizované pracoviště kontroly slévárenských forem
cizojazyčně Robotized Workplace for the Check of Foundry Molds
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem robotizovaného pracoviště pro manipulaci objektů vkládaných do slévárenských forem. V úvodu se provedla analýza všech dodaných komponent a vytvořil se požadavkový list. Z těchto dat jsou navrženy technologie manipulace a konstrukčně zpracovány do formy manipulačního efektoru. Další část práce se zabývá potřebnými periferiemi, které zajišťují přísun objektů manipulace na pracoviště. V poslední části je zmíněn manipulační proces na referenční formě a proveden hrubý cenový odhad. Konstrukční zpracování efektoru a layout pracoviště jsou podloženy technickou dokumentací zpracovanou v software CREO Parametric.

cizojazyčně

Master thesis is describing a concept of robotic workplace which handles foundry mold components. At first, the analysis of delivered components was made and then were described initial conditions and list of requirements. From this data was designed end-effector for manipulation. Next part describes necessary devices which are delivering objects into workplace. In the last part is mentioned entire manipulation process of defined foundry mold and calculated approximate price list. Mechanical documentation and workplace layout are made in CREO Parametric software.

Dosažené výsledky česky

Analýza vkládaných dílů, konstrukční řešení a výrobní dokumentace efektoru, koncepční návrh periferií a pracoviště

cizojazyčně

Analysis of foundry molds components, mechanical solution and drawings of end-effector. Concepts of additional devices and workplace.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt