Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 21. 05. 2018
Počet stran 51
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo gri0023
Jméno David
Příjmení Grigarčík
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Ladislav Kárník, CSc.
Konzultant
 
Název práce česky Konstrukční návrh všesměrového kola pro velká zatížení
cizojazyčně Construction Design of Omnidirectional Wheel for Heavy Loads
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem všesměrového kola. V úvodu práce jsou popsány všesměrová kola, které se doposud vyskytují na trhu. Na základě požadavků na všesměrové kolo, byly navrhnuty 2 varianty řešení, které je splňují. Pomocí kriteriální analýzy byla vybrána optimální varianta, která byla dále upravována do finální podoby. Na závěr práce jsou zhotoveny pevnostní analýzy na kontrolu hřídele a pokyny na provoz a údržbu všesměrového kola.

cizojazyčně

The Master thesis focuses on the constructional design of the omnidirectional wheel. At the beginning of the work are described the omnidirectional wheels that are present on the market. Based on the omnidirectional wheel requirements, 2 variants of the solution were designed to meet them. The optimal variant was selected using the Critical Analysis, which was further modified to the final form. At the end of the work, strength analysis is performed to check the shaft and instructions for operation and maintenance of the omnidirectional wheel.

Dosažené výsledky česky

Rozměry: ?535 x 255 mm, hmotnost 158 kg, cena: 104 500 Kč, maximální síla působící na ložisko 18,3 kN

cizojazyčně

Dimensions: ?535 x 255 mm, weight 158 kg, price: 104 500 CZK, maximum force acting on the bearing: 18,3 kN

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt