Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Profil katedry

Katedra je již od svého vzniku (1989) zaměřena komplexně na problematiku robotiky, a to jak na všech úrovních výuky, tak i ve vědě a výzkumu a v odborné činnosti pro praxi. V souladu s aktuálními trendy rozvíjí pracovníci katedry témata servisní robotiky a robototechniky a aplikace robotů i mimo strojírenství.

Můžete si prohlédnout prezentaci katedry ve formátu pdf vytvořenou u příležitosti setkání absolventů 2014:

pdf prezentace Katedry robototechniky 2014 (9,2 MB).

ukázka

Model kamerové hlavy robota

 

ukázka

Model mobilního robotu

Katedra zajišťuje výuku v bakalářském a magisterském i doktorandském studiu v oboru Robotika v těchto směrech:
  • konstrukce průmyslových a servisních robotů, jejich periferních zařízení a subsystémů,
  • metodika konstruování, metody inovací a návrhu mechatronických systémů, aplikace špičkových CAD a CAI metod v konstrukci,
  • projektování výrobních systémů s průmyslovými a servisními roboty, projektování robotizovaných pracovišť, spolehlivost a údržba těchto pracovišť,
  • tvorba matematických modelů kinematiky a dynamiky průmyslových robotů, řídicí systémy robotů, vnímací systémy robotů.
Ve výuce Katedra robotiky zajišťuje tři obory:
  • V rámci bakalářského studia se jedná o 3letý obor Robotika - titul Bc. Uvedený obor má první polovinu (tři semestry) společnou s ostatními obory strojní fakulty. Od čtvrtého semestru až do šestého se posluchači profilují též v odborných předmětech.
  • V navazujícím 2letém magisterském studiu to je obor Robotika – titul Ing. Zde jsou nabízena studijní zaměření vycházející vstříc osobnímu profilu každého posluchače.
  • V doktorském studiu (obor Robotika – titul PhD.) si absolventi osvojí metodiku vědecké práce v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje průmyslových i servisních robotů a jejich aplikací s výrazným uplatněním mechatronického přístupu k vývoji těchto komplexních technických systémů. V oblasti tvorby a řešení inovačních zadání si absolventi osvojí základní metodické a vědecké postupy, v oblasti konstrukce získají absolventi poměrně rozsáhlé znalosti v oblasti tvorby a optimalizace mechanického subsystému s počítačovou podporou, v oblasti řízení a senzoriky je kladen důraz na nejnovější technické i programové prostředky řízení, vnímání prostředí a komunikace s člověkem a v oblasti pohonných subsystémů jsou to znalosti nových elektrických, hydraulických a pneumatických pohonů a jejich aplikací.

Zaměření vědecko-výzkumné činnosti

Mimořádný rozvoj regionu v oblasti strojírenství klade náročné požadavky na specialisty v oborech servisní i průmyslová robotika a mechatronika a jejich odborné, výzkumné a vývojové kapacity. Proto je nejen značná poptávka po absolventech našeho oboru Robotika, ale i po spolupráci s kolektivem pracovníků a doktorandů pracoviště. Týká se to nejen automobilového průmyslu, kde je nasazen velký počet průmyslových robotů (např. Sungwoo-Hitech, Hyundai Nošovice, ABB robotics) ale i vývoje servisních robotů, jejichž vývoj je preferencí Národního programu výzkumu III ČR do roku 2025. Tomu odpovídá i vědecko-výzkumné zaměření katedry.

Katedra aktuálně řeší problematiku detekčních a zásahových robotů pro záchranáře, hasiče a pyrotechniky ČR. Výzkum je podpořen granty MPO ČR a participuje na nich řada významných firem regionu i mimo něj, např. Strojírny Třinec a.s., Fite a.s. Ostrava, THT s.r.o. Polička, ÚJCHBO Příbram, Robotsystem s.r.o. Horní Suchá, Daniševský s.r.o. Polička, Moravský výzkum Brno. Další projekt souvisí se světelnou technikou a je řešen pro Visteon - Autopal. Technické zázemí pro výzkumné aktivity má katedra jednak v Centru robotiky a také nově vybudovaném Centru pokročilých a inovačních technologií (CPIT) VŠB, divize mechatroniky, v areálu naši univerzity.

ukázka
Analýza namáhání součásti
v Pro/ENGINEERu
ukázka
Testování virtuálního prototypu
(MSC Adams + MATLAB)
ukázka
Model plazivého robotu
v Pro/ENGINEERu

Stručná historie katedry

1983 Příprava osnov mezioborového studia robototechnologie ve spolupráci s ČVUT - Prof. Chvála a VŠT Košice - Prof. Buda.
1984 Zahájení výuky mezioborového studia Robototechnologie na katedře automatizovaných systémů řízení (dnešní ATŘ), garantem prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.
1986 Zřízení studijního oboru Výrobní systémy s PRaM.
1987 Vytvořeno oddělení robototechniky na katedře částí a mechanismů strojů.
1989 Založení samostatné katedry robototechniky.
1993 Otevření bakalářského studijního oboru Robotika.
1997 Zřízení Centra robotiky v prostorech staré menzy.
1999 Zřízení specializovaných učeben CAD (Pro/Engineer).
2007 Založení samostatného doktorského oboru Robotika, sjednocení názvů oborů.
2008 Zahájeno využívání budovy CPIT (pracoviště doktorandů, laboratoře).
2009 Do Centra robotiky nakoupeny roboty ABB, Misubishi.
2010 První účast katedry na Dnech NATO. Nákup technologie Rapid Prototyping.
2012 Centrum robotiky rozšířeno o dopravník a robot ABB IRB 360.
2015 Změna názvu na Katedra robotiky, změna loga.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt